Shell

Product

Techincal Data Sheet (TDS)

Diala S4 ZX-I

TDS

Product

Techincal Data Sheet (TDS)

Helix HX3 20W-50

TDS

Helix HX5 15W-40

TDS

Helix HX5 20W-50

TDS

Helix HX7 10W-40

TDS

Helix HX8 Synthetic 5W-30

TDS

Helix Ultra Professional AF 5W-20

TDS

Helix Ultra SN 0W-20

TDS

Product

Techincal Data Sheet (TDS)

Shell Gadus S2 V220 2

TDS

Shell Gadus S3 V460 2

TDS

Product

Techincal Data Sheet (TDS)

Shell Heat Transfer Oil S2

TDS

Product

Techincal Data Sheet (TDS)

Shell Morlina S2 B 150

TDS

Product

Techincal Data Sheet (TDS)

Shell Omala S2 GX 150

TDS

Shell Omala S2 GX 220

TDS

Shell Omala S2 GX 320

TDS

Shell Omala S2 GX 460

TDS

Shell Omala S2 GX 680

TDS

Shell Omala S4 GXV 220

TDS

Product

Techincal Data Sheet (TDS)

Shell Rimula R2 50

TDS

Shell Rimula R2 Extra 20W-50

TDS

Shell Rimula R3 10W (CF)

TDS

Shell Rimula R3 Turbo 15W-40

TDS

Shell Rimula R4 X 15W-40

TDS

Product

Techincal Data Sheet (TDS)

Shell Rotella TX 50

TDS

Product

Techincal Data Sheet (TDS)

Shell Spirax S2 A 80W-90

TDS

Shell Spirax S2 A 85W-140

TDS

Product

Techincal Data Sheet (TDS)

Shell Tellus S2 M 46

TDS

Shell Tellus S2 M 68

TDS

Shell Tellus S2 V 46

TDS

Product

Techincal Data Sheet (TDS)

Shell Turbo Oil T 32

TDS

Shell Turbo Oil T 46

TDS

Shell Turbo Oil T 68

TDS